Jordbruk

Sök bidrag för jord-, skogs- eller trädgårdsaktiviteter senast 5 maj

  • Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
  • Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?
  • Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

Svenska Lantbruksveckans fond, KSLA, främjar de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidra

Klimatanpassning av jordbruket för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Photo courtesy Yvonne Larsson (CC BY-NC-ND 2.0)

Jordbruk har alltid anpassat sig till nya och varierande förhållanden.  I vår del av världen visar klimatscenarier en ökande potential för livsmedelsproduktion, medan det globalt ser mörkare ut.  Olika omvärldsfaktorer, förutom klimatet, påverkar globala flöden och vår produktion här i Sverige. Under seminariet vill vi sätta svenskt jordbruks klimatanpassning i ett större sammanhang.

Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Photo courtesy HCC Public Information Office (CC BY-NC-ND 2.0)

Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige.

Årsmöte Agroforestry Sverige

Photo courtesy Christer (CC BY-NC-ND 2.0)

Mötet kommer att innehålla:

  • Konstituerande årsmötesförhandlingar
  • Samtal och planering av föreningens verksamhet

Efter mötet fortsätter med prat och umgänge på lokal med mat och dryck för alla som vill och har möjlighet.

Mat är en mänsklig rättighet: Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar

Regeringar från hela världen kunde i oktober 2014 – tillsammans med företrädare för näringslivet, civilsamhället och andra aktörer – enas om följande tio principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk och livsmedelssystem. Förhandlingarna tog sitt avstamp i FN-stadgans grunder.

Resource Type: 
Publication

10 principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket - kommentar av SIANI-medlem Jesper Karlsson vid FAO

Mat är en mänsklig rättighet. Det är med avstamp i bland annat denna av FN:s stadgade grunder, som FN:s medlemsländer, i oktober 2014, slutligen enades om 10 principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket.

Inget enkelt problem: Naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar

Marken är en värdefull och nödvändig naturresurs för växter, djur och människor. En bra och frisk jord är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för att föda jordens befolkning nu och i framtiden. Men Afrikas jordar är olikartade och på sina håll har markförstöringen gått långt.

Resource Type: 
Publication

Ny rapport från Montpellier Panelen belyser vikten av integrerad markskötsel och uppmanar till ökade investeringar att höja kunskapen om Afrikas mark

På Världsmark-dagen den 5 december  2014 presenterades den nya Montpellier rapporten "Inget enkelt problem: naturvård, restaurering och förbättring av Afrikas jordar" som understryker markens betydelse för ett uthålligt  jordbruk: "En bra och frisk jordbruksmark är en förutsättning för att utveckla jordbruket och producera tillräckligt med mat för jordens befolkning.